Potřebujete rychle radu advokáta? ...

Naše advokátní koncipientka Mgr. Monika Kokešová připravila pro EPRAVO.CZ, a.s. článek zaměřující se na valorizaci vnosů při vypořádání společného jmění manželů. Problémem zákonů obecně může být jejich příliš vágní vymezení.

Monika správně poukazuje na to, že: „Dle Nejvyššího soudu je text zákona upravující valorizaci vnosů formulován příliš široce, neuplatní se proto jazykový výklad, nýbrž je nutno jej za pomocí teleologické redukce interpretovat úžeji.”

Co to znamená?

Aby bylo dosaženo spravedlivého a férového výsledku, je nutno s textem zákona pracovat tak, aby byl brán ohled na celkový smysl a záměr. Konkrétní soud pak může využít například volnou úvahu dle § 136 o. s. ř.

Důležitým bodem je, že valorizace vnosů se použije jen tehdy, když se na tom manželé dohodnou, nebo pokud by její nezohlednění bylo v rozporu s dobrými mravy. Proč? Tento přístup odráží skutečnost, že hodnota investice může vzrůst nezávisle na přímých zásazích manželů. Příkladem je inflace nebo růst cen nemovitostí.

Celý článek si můžete přečíst zde:

Společné jmění manželů a valorizace vnosů

Zpět na výpis článků