Potřebujete rychle radu advokáta? ...

Nejčastější dotazy

Jaké výhody má poskytnutí právní služby on-line?

Kvalifikované právní poradenství Vám může být poskytnuto ihned po objednání a úhradě, bez čekání a nutnosti osobních schůzek. V případě zájmu o osobní schůzku lze tuto objednat z pohodlí domova na konkrétní čas. Množství právních problémů lze vyřešit okamžitě formou telefonické konzultace bez nutnosti osobního setkání.

Jak si poskytovanou právní službu on-line objednám?

Jednoduše si zvolíte, zda chcete právní služby poskytnout telefonicky, emailem či osobně, doplníte své osobní údaje, vyberete si vhodný termín a způsob platby a po připsání platby Vám budou právní služby poskytnuty tak, jak jste si zvolili. V případě emailového dotazu budete přímo přesměrováni na formulář, kde zadáte svůj dotaz. V případě osobních schůzek není nutno hradit nic předem.

Kolik mě služba právní poradny bude stát a jak je možno hradit?

Osobní schůzka/videokonference - 45 min.– 1990 Kč včetně DPH.
Telefonická konzultace (Po-Pá 8-17 hod.) - 20 min.- 1190 Kč včetně DPH.
Telefonická konzultace (Po-Pá 7-8 hod., 17-22 hod.) - 20 min.- 1990 Kč včetně DPH.
E-mailový dotaz - 1990 Kč včetně DPH.
Osobní schůzka zdarma bez poskytnutí právní rady v rozsahu 20 minut – zdarma.
Můžete hradit kartou, po domluvě převodem na účet, nebo na místě v případě osobních schůzek.

Jsou účtovány nějaké další poplatky?

Nikoliv. Na stránkách je uvedena celkové cena za poskytnutou službu v rámci právní poradny včetně DPH.

Je možné zaslat dokumenty ke konzultaci?

Ano, určitě je, a v některých případech je to také k poskytnutí právních služeb nezbytné. Tyto dokumenty je možné zaslat na e-mail: info@brno-advokatnikancelar.cz a my Vám obratem sdělíme individuální cenu za jejich posouzení dle rozsahu a náročnosti poskytnutí právních služeb. Po odsouhlasení ceny od nás můžete stanovisko obdržet osobně, e-mailem, nebo telefonicky. Stejným způsobem lze zaslat i např. smlouvy, které potřebujete zkontrolovat nebo upravit.

Můžu si službu objednat „na IČO“?

Ano, služba je poskytována nejenom fyzickým osobám, ale i právnickým osobám a živnostníkům. Pro vystavení faktury na „IČO“ nás prosím s tímto požadavkem kontaktujte na email info@brno-advokatnikancelar.cz.

Co když o službu již nemám zájem?

Jednoduše ji zrušíte, a to na základě odhlašovacího tlačítka v emailu, zasláním emailu na info@brno-advokatnikancelar.cz nebo telefonicky na čísle + 420 770 685 603. Pokud služba ještě nebyla poskytnuta či nebylo započato s jejím plněním, vrátíme Vám celou uhrazenou částku. Prosíme, zrušte též osobní konzultace, které nejsou hrazeny, pokud se nechcete dostavit. Zrušení je bezplatné a volné místo mohou využít jiní klienti.

Kdo službu poskytuje?

Právní služby poskytují právníci a advokáti z advokátní kanceláře Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.

Odpovídáte za případně chybně poskytnutou radu?

Ano. Naše advokátní kancelář odpovídá za újmu, kterou klientovi v souvislosti s výkonem advokacie způsobí. Pro tyto případy jsme přímo ze zákona pojištěni, a to do výše 100 milionů Kč.

Jaké jsou termíny dodání právní služby?

Telefonicky poskytujeme právní poradenství ve Vámi vybraný čas s ohledem na naši dostupnost. Třeba i ihned po objednání a úhradě služeb právní poradny. Osobní schůzku lze uskutečnit ve Vámi vybraný čas. Třeba i následující pracovní den. E-mailem poskytneme službu nejpozději do dvou pracovních dnů.

Jsou veškeré poskytnuté informace důvěrné?

Samozřejmě. Všechny osoby poskytující právní služby za naší advokátní kancelář jsou přímo ze zákona vázány povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním právních služeb. Samozřejmostí je i technické zabezpečení našich webových stránek. Dodržujeme zákony a nařízení týkající se zpracování osobních údajů.

Jaké jsou lhůty pro obdržení odpovědi?

Při rezervování emailové konzultace je Vámi požadovaný termín splnění pro nás nezávazný, odpověď obdržíte maximálně do dvou pracovních dnů. Uděláme však maximum pro to, abychom Vámi navrženému termínu vyhověli. V případě osobních schůzek, telefonických konzultací či v případě právní kliniky prosím vyčkejte na potvrzení rezervace, které děláme zpravidla obratem v pracovní době mezi 8-17 hodinou.

Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Online právní poradny

I. Úvod

1.1. Vítáme Vás u Všeobecných obchodních podmínek, které byly vytvořeny za účelem úpravy práv a povinností při poskytování právních služeb prostřednictvím Online právní poradny (dále jen „VOP“) mezi

Advokátní kanceláří Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.
se sídlem náměstí Svobody 87/18, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 07754035
vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 110080
(dále jen jako „advokátní kancelář“)

zastoupené v této věci JUDr. Irenou Valíčkovou, MBA, jednatelkou společnosti (dále jen „advokát“)

a klientem, tedy fyzickou či právnickou osobou, která vyplněním a odesláním elektronického formuláře a následným potvrzením ze strany advokátní kanceláře uzavřela smlouvu o poskytování právních služeb. Elektronický formulář je dostupný na adrese: www.brno- advokatnikancelar.cz či www.pracovni-pravo.cz či www.oddluzeni-brno.cz .

(advokátní kancelář a klient dále společně také jako „strany“)

1.2. VOP se vztahují výlučně na služby poskytované prostřednictvím Online právní poradny, tedy na smlouvy uzavírané prostřednictvím formuláře. Na smlouvy uzavírané jiným způsobem mezi klientem, který neuzavřel smlouvu o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří podle čl.I odst. 1.1. těchto VOP, se tyto VOP nevztahují.

1.3. Pro sjednocení obsahu a přehlednost těchto VOP se zavádí, kromě pojmů v čl. I. odst. 1.1. následující definice pojmů:

„Způsob poskytování“ – způsob, jakým má být právní služba prostřednictvím Online poradny poskytnuta, jedná se o tyto způsoby: Telefonicky, Osobně a E-mailem.

„Formulář“ nebo „elektronický formulář“– formulář, který je dostupný na internetových stránkách advokátní kanceláře v elektronické podobě na výše uvedených webových stránkách prostřednictvím kterého si klient objednává právní službu Online právní poradny.

„Cena za právní služby“ – cena uvedená u jednotlivých služeb na internetových stránkách advokátní kanceláře.

„OZ“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Osoba poskytující právní službu“ – Jedná se o osobu či osoby, které se podílejí na poskytnutí služby Online právní poradny, přičemž službu poskytuje advokát, nebo advokátní koncipient jím pověřený a pod jeho dohledem.

II. Obsah závazku

2.1. Obsahem závazku mezi smluvními stranami se rozumí poskytnutí právní služby prostřednictvím Online právní poradny za podmínek uvedených v čl. I. těchto VOP ze strany advokátní kanceláře klientovi v souladu s těmito VOP za odměnu.

2.2 Konkrétní obsah služby vyplývá z elektronického formuláře, ve kterém klient požadovanou službu identifikuje a vybere si formu, v jaké mu bude služba poskytnuta. Elektronický formulář má povahu závazné objednávky, jakmile klient odešle elektronický formulář ke zpracování a je potvrzena advokátní kanceláří.

2.3. Odesláním elektronického formuláře klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP a nemá k nim výhrady. Klient dále potvrzuje, že mu byly ze strany advokátní kanceláře srozumitelným způsobem a v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy, tedy před tím, než klient učinil závaznou objednávku, poskytnuty následující informace v souladu s ustanovením § 1811 odst. 1 a 2 OZ, tedy:

a) označení a sídlo advokátní kanceláře včetně kontaktních údajů (telefon, emailová adresa), totožnost advokáta zastupujícího advokátní kancelář v této věci;

b) označení právní služby, která bude poskytována, včetně všech jejích hlavních vlastností, přičemž tato informace je uvedena v rámci popisu klientem zvolené služby na internetové stránce advokátní kanceláře a dále v těchto VOP;

c) cena právní služby, která vyplývá z konkrétního klientem zvoleného Způsobu poskytování služby při vyplňování elektronického formuláře;

d) způsob platby a způsob plnění ze strany advokátní kanceláře, což je uvedeno podrobně dále v těchto VOP;

e) údaje o právech vznikajících z vadného plnění v souvislosti s poskytnutím právní služby, což je uvedeno podrobně dále v těchto VOP;

f) údaj o době trvání smlouvy uzavřené pomocí elektronického formuláře a podmínky jejího ukončení, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, kdy toto je uvedeno podrobně dále v těchto VOP.

III. Způsob poskytování právní služby

3.1. Osoby poskytující právní služby poskytnou právní službu v rámci Online právní poradny s použitím odborných znalostí a s náležitou péčí. K tomu se klient zavazuje v průběhu poskytování právních služeb poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména sdělit včas veškeré relevantní informace vztahující se k jeho věci a poskytnout k nim potřebné podklady, a to s dostatečným časovým předstihem s ohledem na zákonné a jiné lhůty.

3.2. Právní služby jsou poskytovány v českém jazyce, a to v rozsahu právního řádu České republiky. Dle domluvy mohou být poskytovány v cizím jazyce.

3.3. Rozsah poskytovaných právních služeb a další podmínky jejich poskytování jsou pro jednotlivé způsoby poskytování konkretizovány níže v tomto článku VOP.

Poskytnutí služby prostřednictvím e-mailu
Obsahem této služby je poskytnutí právní služby prostřednictvím e-mailové komunikace. Klient zadá prostřednictvím formuláře, na který bude přesměrován po vyplnění elektronického formuláře a provedení platby, svůj dostatečně určitý právní dotaz v rozsahu maximálně 1.000 znaků včetně mezer. Odpověď je odeslaná klientovi na jím zadaný email a je rozsahu maximálně 10 vět, přičemž se jedná o jednoduchou a stručnou odpověď zpravidla fyzickým osobám na jednoduché právní otázky. Nejedná se tedy o právní analýzu vyjadřující hlubší studium problematiky a sepis stanovisek s nutností přezkoumání množství podkladů. Obvykle se předpokládá jednoduchá odpověď k nasměrování klienta k řešení jeho problému. Odesláním e-mailu s odpovědí na otázku klienta se právní služba považuje za poskytnutou.

Poskytnutí služby telefonicky
Obsahem této služby je poskytnutí právní služby prostřednictvím telefonického hovoru. Klient si při vyplňování formuláře zvolí termín, který mu nejvíce vyhovuje pro uskutečnění telefonického hovoru a do poznámky je vhodné uvést, jaké právní otázky se bude poskytnutí právních služeb týkat. Obsahem služby je poskytnutí právních služeb formou telefonické konzultace. Ukončením telefonického hovoru se právní služba učiněná tímto způsobem považuje za poskytnutou. Délka hovoru je maximálně 20 minut, pokud se strany nedohodnou jinak. Dojde-li ke zmeškání sjednaného termínu telefonního hovoru ze strany klienta a strany se nedohodnou na náhradním termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.

Poskytnutí služby osobně
Obsahem této služby je poskytnutí právní informace v rámci osobní schůzky klienta a osobou poskytující právní služby. Klient si při vyplňování formuláře zvolí jím preferovaný termín, případně termíny, kdy by se měla osobní schůzka uskutečnit a způsob platby, do poznámky může uvést, jaké právní otázky se bude schůzka týkat. Obsahem služby je právní konzultace uskutečněná při osobním jednání v sídle advokátní kanceláře. Nejedná se o rozsáhlou právní analýzu s nutností přezkoumání množství podkladů. Zodpovězením dotazů klienta, nebo uplynutím 45 minut, se služba považuje za poskytnutou, ledaže se strany dohodnou jinak.

IV. Způsob uzavření smlouvy

4.1. Právní služba bude poskytnuta na základě uzavřené smlouvy o právní službě (dále jen jako „smlouva o právní službě“). Smlouva o právní službě bude uzavřena v českém jazyce.

4.2. Klient nejprve na internetové stránce advokátní kanceláře zvolí konkrétní způsob poskytování služby. Následně vyplní všechna požadovaná pole ve formuláři. Klient se zavazuje do formuláře uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Klient je oprávněn během vyplňování dotazníku měnit a upravovat zapsané údaje až do odeslání formuláře.

4.3. Klient je oprávněn o poskytnutí právní služby požádat a následně uzavřít smlouvu o právní službě pouze v případě, že není srozuměn s tím, že by jeho zájmy byly v rozporu se zájmy advokátní kanceláře, ani s tím, že by advokátní kancelář již poskytla v téže věci nebo ve věci související právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy klienta.

4.4. Poté, co klient odešle vyplněný formulář a je tato potvrzena advokátní kanceláří, stává se jeho objednávka právních služeb závaznou. Tímto klient uzavírá vyplněný formulář a zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že dále již není možné údaje ve formuláři měnit.

4.5. Klient bude následně přesměrován na platební bránu, kde mu bude umožněno zaplatit cenu za právní služby, která je uvedena u jednotlivých způsobů poskytování služeb na internetové stránce advokátní kanceláře v případě, že zvolí platbu kartou. Platba je možná prostřednictvím platební karty, v případě osobních konzultací na místě. Individuálně je možno dohodnout se jinak (např. platba převodem apod.). Po provedení platby bude klientovi doručen daňový doklad na emailovou adresu, kterou uvedl v elektronickém formuláři. Osobní schůzku lze uhradit i hotově po schůzce přímo v advokátní kanceláři.

4.6. V případě, že klient je právnickou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou a potřebuje mít na faktuře uvedeno IČO, je klient povinen advokátní kancelář o tomto bezodkladně informovat, aby mu mohla být vystavena faktura doplněná o IČO. Obdobně toto platí i pro DIČ.

4.7. Po zaplacení ceny za poskytnutí právních služeb v souladu s odst. 4.5 tohoto článku bude dále na emailovou adresu uvedenou klientem zasláno vygenerované číslo (ID) objednávky, přičemž tento email slouží též jako potvrzení o tom, že advokátní kancelář objednávku učiněnou prostřednictvím formuláře obdržela. Vygenerované číslo objednávky bude sloužit k identifikaci klienta a právní věci při komunikaci s osobami poskytujícími právní služby. Klient se zavazuje používat toto číslo při takové komunikaci, aby jeho právní věc nemohla být zaměněna s jinou.

4.8. K uzavření smlouvy o právní službě je třeba souhlasného projevu vůle klienta a osoby zastupující advokátní kancelář. Za takový projev vůle klienta se pro potřeby uzavření smlouvy o právní službě považuje odeslání vyplněného formuláře v souladu s tímto článkem VOP a potvrzení ze strany advokátní kanceláře. Při osobní schůzce, kdy si klient zvolí platbu na místě, je tímto projevem vůle odeslání vyplněného formuláře a potvrzení advokátní kanceláří.

4.9. Projev vůle klienta je úplný a způsobilý k tomu, aby mohla být uzavřena smlouva o právní službě až v okamžiku, kdy je cena za poskytnutí právních služeb zaplacena, tedy připsána na účet (s výjimkou případů osobní schůzky s platbou na místě).  Za projev vůle směřující k uzavření smlouvy o právní službě se na straně advokátní kanceláře považuje odeslání emailu na kontaktní emailovou adresu klienta, který bude obsahovat potvrzení o tom, že objednávku právních služeb přijímá, a že smlouva o právní službě byla uzavřena. Okamžikem odeslání takového potvrzovacího emailu k uzavření smlouvy o právní službě se smlouva o právní službě stává účinnou, přičemž její součástí se stávají tyto VOP ve znění účinném k okamžiku odeslání elektronického formuláře klientem.

4.10. Klient bere na vědomí, že advokátní kancelář je oprávněna jeho objednávku po předběžném posouzení, před uzavřením smlouvy o právní službě, odmítnout. Odmítnout objednávku klienta je advokátní kancelář oprávněna zejména z následujících důvodů:

  • Střet zájmů mezi klientem a advokátní kanceláří,
  • Časová vytíženost advokátní kanceláře,
  • Z důvodů uvedených v § 19 odst. 1 a § 20 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen „zákon o advokacii“),
  • Dotaz klienta z oblasti práva, které se advokátní kancelář nevěnuje,
  • Pokud má advokátní kancelář za to, že by nemohla být právní služba poskytnuta kvalitně
  • Z jiných důležitých důvodů na straně advokátní kanceláře.

4.11. Pokud nedojde k uzavření smlouvy o právní službě a poskytnutí klientem požadované služby z důvodů uvedených v odst. 4.10 tohoto článku, má klient právo na vrácení ceny za služby, kterou uhradil ve prospěch advokátní kanceláře. Nárok na náhradu škody klientovi nenáleží.

4.12. Nedojde-li k uzavření smlouvy o právní službě a nebyla-li právní služba poskytnuta ani nebylo započato s jejím poskytováním, vrátí advokátní kancelář klientovi zaplacenou cenu za právní služby na účet klienta, ze kterého byla platba přijata.

4.13. S ohledem na povahu služby, která má být poskytována na základě smlouvy o právní službě, klient, který je spotřebitelem, uzavřením a odesláním formuláře výslovně žádá, aby mu byla právní služba poskytnuta před uplynutím čtrnáctidenní lhůty ode dne uzavření smlouvy o právní službě.

4.14. Klient bere na vědomí, že byla-li mu právní služba již poskytnuta, pak nemůže odstoupit od smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 OZ. Za poskytnutí služby v případě e-mailové komunikace se má zejména započetí se zpracováním stanoviska, v případě telefonické konzultace uskutečnění hovoru, v případě osobní schůzky nastudování zaslaných podkladů za účelem schůzky či vykonání alespoň části této schůzky.

4.15. Klient bere na vědomí, že poskytnutí právní služby v souladu se smlouvou o právní službě je vázáno na řádné, úplné a pravdivé vyplnění všech polí formuláře v rozsahu nezbytném pro posouzení klientovi věci, v přiložení veškerých potřebných dokumentů a na poskytnutí další nezbytné součinnosti ze strany klienta. Nesplní-li klient některou z povinností uvedených v předchozí větě, zejména neposkytne-li veškerou potřebnou součinnost, má advokátní kancelář právo smlouvu o právní službě vypovědět bez výpovědní doby.

V. Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

5.1. Klient, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy o právní službě bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, v souladu s § 1829 OZ, s výjimkou uvedenou v článku IV., odst. 4.14 těchto VOP. Advokát má právo vypovědět smlouvu v případech uvedených v § 20 odst. 1 až 3 zákona o advokacii. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona o advokacii. Nebyla-li právní služba ještě poskytnuta, bude cena za právní služby v případě výpovědi smlouvy o právní službě vrácena na účet klienta, který použil k její úhradě. Strany si výslovně sjednávají, že advokát nemá povinnost dle § 20 odst. 6 zákona o advokacii.

5.2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o právní službě a byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně, je klient povinen uhradit poměrnou část ceny za právní služby, a to za služby poskytnuté do doby, kdy bylo advokátní kanceláři doručeno odstoupení od smlouvy o právní službě. To platí též v případě výpovědi smlouvy o právní službě, byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně. S ohledem na povahu poskytovaných služeb bere klient na vědomí, že za částečné poskytnutí právní služby je třeba považovat již shromažďování podkladů pro odpověď klientovi, budou-li výstupy z této činnosti následně klientovi poskytnuty. V tomto případě bude klientovi vrácena jím uhrazená cena snížená o cenu již poskytnutých právních služeb.

5.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o právní službě musí klient o svém odstoupení od této smlouvy informovat advokátní kancelář, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Klient může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto VOP, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy o právní službě, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.4. Pokud klient od smlouvy o právní službě odstoupí, bude mu zaplacená cena za právní služby (případně poměrná část – viz výše) vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo advokátní kanceláři doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který klient použil pro provedení počáteční transakce, pokud klient výslovně neurčí jinak. V souvislosti s vrácením peněžních prostředků nebudou klientovi účtovány žádné náklady.

VI. Práva z vadného plnění

6.1. Klient je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna písemně na adrese sídla naší advokátní kanceláře nebo emailem na adrese valicek@brno-advokatnikancelar.cz Na uvedené adresy lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí právní služby.

6.2. Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozího bodu (dále jen jako „reklamace“) musí vždy obsahovat označení klienta a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany advokátní kanceláře a jaké konkrétní právo dle OZ klient uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohla advokátní kancelář objektivně posoudit.

6.3. Řádnou reklamaci dle předchozího bodu se advokátní kancelář zavazuje řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení reklamace bude klient o způsobu vyřízení vyrozuměn emailem.

VII. Další ujednání

7.1. Klient odesláním formuláře potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za podmínek uvedených v čl. IV těchto VOP. Je-li klient fyzickou osobou, výslovně odesláním formuláře potvrzuje, že je plně svéprávný. Je-li klient právnickou osobou, potvrzuje fyzická osoba, vyplňující formulář za klienta, že je oprávněna jej v této věci zastupovat, jinak že odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.

7.2. Klient bere na vědomí, že osoby poskytující právní služby nejsou oprávněny bez výslovného souhlasu klienta ověřovat pravdivost či úplnost skutkových tvrzení poskytnutých klientem. Klient dále bere na vědomí, že osoby pověřené poskytnutím právní služby nesmí v případném řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz klienta. Klient bere na vědomí, že osoby pověřené poskytnutím právní služby jsou vázány usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, „etickým kodexem“, a že právní služby mohou být poskytovány pouze způsobem, který je s etickým kodexem v souladu.

7.3. Klient bere na vědomí, že ve smyslu zákona o advokacii je advokátní kancelář pojištěna, přičemž toto pojištění co do výše krytí škod činí částku 100 mil. Kč. Klient dále bere také na vědomí, že advokátní kancelář ve smyslu § 15e zákona o advokacii trvale spolupracuje s dalšími advokáty, kteří v rámci ní smluvně na její adrese působí, a kteří patří mezi osoby poskytující právní služby. Odpovědná za poskytnutí právní služby je, ve smyslu zákona o advokacii, advokátní kancelář. Advokátní kancelář také klientovi odpovídá za případně vzniklou škodu ve smyslu § 24 zákona o advokacii, a to v rozsahu úpravy této odpovědnosti ve smyslu její aktuální interpretace.

7.4. Klient bere na vědomí, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, Praha 1, kdy další kontaktní údaje a potřebné informace jsou uvedeny na stránkách www.cak.cz.

7.5. Klient bere na vědomí, že osoby poskytující právní služby v rámci advokátní kanceláře mu budou poskytovat právní službu poctivě a pečlivě s tím, že nelze vyloučit významnou proměnlivost právních názorů, jichž se může poskytnutí právní služby týkat s ovlivněním její úspěšnosti pro klienta. Osoby poskytující právní služby se v této souvislosti zavazují vždy klienta v průběhu právní služby na takové situace upozornit a následně si vyžádat další pokyny.

7.6. Osoby pověřené poskytnutím právní služby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s poskytováním právních služeb. Klient bere na vědomí, že dle zákona o advokacii může této povinnosti mlčenlivosti advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce klienta; má-li klient více právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců klienta. Zbavení povinnosti mlčenlivosti klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost i tehdy, je-li z okolností případu zřejmé, že ho klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. Advokát nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje provedením jednotlivých úkonů právních služeb, pokud je tato osoba povinna sama tuto povinnost zachovávat. Povinností mlčenlivosti není advokát vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a klientem nebo jeho právním nástupcem; povinností mlčenlivosti není advokát vázán též v řízení podle § 55 zákona o advokacii, v řízení o žalobě proti rozhodnutí České advokátní komory anebo v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o této žalobě podle zvláštního právního předpisu, jakož i v řízení ve věcech uvedených v § 55b zákona o advokacii, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo právem chráněných zájmů jako advokáta. Povinností mlčenlivosti advokáta nejsou dotčeny jeho povinnosti jako daňového subjektu stanovené zvláštními předpisy o správě daní a poplatků; i v tomto případě je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost o povaze věci, ve které právní služby poskytl nebo poskytuje. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož i vůči advokátovi, který byl pověřen předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při plnění povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Stane-li se kterékoliv z ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto VOP.

8.2. Tyto podmínky jsou dostupné na internetových stránkách advokátní kanceláře a nabývají účinnosti dne 22. 10. 2020.

Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.

Ochrana osobních údajů ve vztahu k Online právní poradně

Viz. zde